Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy, ul. Tadeusza – Boya Żeleńskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

w Bydgoszczy, ul. Tadeusza – Boya Żeleńskiego 1     

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem          

                        lokali użytkowych:

l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

 

Wadium

 

1.

Komuny Paryskiej 1A

   248,51m2

Pawilon wolnostojący

5.500zł

2.

Chodkiewicza 72

  96,71m2

W budynku mieszkalno-usługowym , parter, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

1.900zł

3.

Magnuszewska 3 (lokal po Aptece)

 101,46m2

W budynku mieszkalno-usługowym, parter, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

2.300zł

 

 

4.

 

A. Grzymały – Siedleckiego 30

 

 

94,85m2

 

piwnica z osobnym wejściem

 

 

500zł

 

 

5.

 

 

Ogrody 29 lok. 47B

 

 

11,00m2

W budynku mieszkalno-usługowym, 11 piętro, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 

250zł

 

 

6.

 

 

Ogrody 31 lok. 44A

 

 

8,70m2

W budynku mieszkalno-usługowym , 11 piętro, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 

150zł

 

 

7.

 

 

 

Poniatowskiego bl. I 28

 

 

38,77m2

Piwnica, w budynku mieszkalnym. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

  

   250zł

 

8.

 

Jurasza 7 (kondygnacja piwniczna)

 

25,48m2

Piwnica z wejściem od szczytu budynku, (istnieje możliwość wykupu).

 

   200zł

 

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” 

W BYDGOSZCZY

UL. TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO 1

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

1)     Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 28.03.2019r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – najem lokalu, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)     Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek)  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.)

3)     Do 28.03.2019r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

4)     Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 28.03.2019r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż, lub miejsce postojowe  zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

5)     Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

6)     Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

7)     Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać w Siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102) lub telefonicznie pod numerami 52 323-44-31/59/34

Data ogłoszenia:

2019-03-14 r.

1253

Termin składania ofert:

2019-03-28 r.

1100

Otwarcie ofert:

2019-03-28 r.

1215

Dodano przez: Aleksandra Bilecka