Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych1)      Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 15.11.2018r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – najem lokalu, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)      Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek)  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.)

3)      Do 15.11.2018r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

4)      Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 16.11.2018r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż, lub miejsce postojowe  zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

5)      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

6)      Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

7)      Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać w Siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102) lub telefonicznie pod numerami 52 323-44-31/59/34


l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

Wadium

 

1.       

Chodkiewicza 72

  96,71m2

W budynku mieszkalno-usługowym , parter, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

2.000zł

2.       

Czerkaska 32 lok. nr 16

24,70m2

W pawilonie handlowo – usługowym, piętro

  600zł

 

3.       

 

A. Grzymały – Siedleckiego 30

 

94,85 m2

W pawilonie handlowo – usługowym, piwnica z osobnym wejściem

 

500zł

 

4.

 

A. Grzymały – Siedleckiego 25 lok. 03

 

8,50 m2

Piwnica, w budynku mieszkalnym. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 

  100zł

 

5.

 

Ogrody 29 lok. na XI piętrze

 

11,00m2

w budynku mieszkalnym XI piętro. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

  100zł

 

6.

 

Ogrody 27 lok. 94A XI piętro

 

16,00 m2

Lokal w budynku mieszkalnym na XI p. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

  200zł

 

7.

 

Ogrody 31 lok. 44A XI piętro

 

8,70m2

Lokal w budynku mieszkalnym na XI p. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 100 zł

 

8.

 

Ogrody 14 miejsce postojowe nr 1

 

16,03m2

miejsce postojowe w podziemnym parkingo – garażu przy ul. Ogrody 14

 

  100zł

 

 9.  

 

Powst. Śląskich bl. III 9

 

18,43m2

Parter, jedno pomieszczenie użytkowe, w sąsiedztwie fryzjer i kosmetyczka

 

  200zł

 

10.

 

Poniatowskiego bl. I 28

 

38,77m2

Piwnica, w budynku mieszkalnym. Preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

   350zł

 

11.

Jurasza 7 (kondygnacja piwniczna)

 

25,48m2

Piwnica z wejściem od szczytu budynku, istnieje możliwość wykupu.

 

  300zł

Data ogłoszenia:

2018-10-31 r.

0758

Termin składania ofert:

2018-11-15 r.

1100

Otwarcie ofert:

2018-11-16 r.

0800

Dodano przez: Aleksandra Bilecka