Walne Zgromadzenie 2018 – 5, 6 i 7 czerwca

  2018-05-15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy, działając na podstawie §63 ust. 1 oraz §64 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni, uprzejmie zawiadamia Członków Spółdzielni, że w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r. odbędzie się, w trzech częściach, Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Terminy i miejsca posiedzeń poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa poniższa tabela:

Część

Termin

Miejsce posiedzenia

Uczestnicy wg osiedli i ulic

 

1.

 

05.06.2018 r.

godz. 17.30

 

Aula UKW

(dawne Technikum Kolejowe)

ul. Kopernika 1

Bydgoszcz

 

Osiedle „Centrum”

(ulice: 3 Maja,  Chodkiewicza, Czerkaska, Grabowa, Jagiellońska, Jurasza, Kaliska, Kasztanowa, Kozietulskiego, Lelewela, Markwarta, Moczyńskiego, Niemcewicza, Paderewskiego, Park Ludowy, Plater, Poniatowskiego, Powst. Śląskich, Powst. Wielkopolskich, Zamoyskiego)

 

2.

 

06.06.2018 r.

godz. 17.00

 

Dom Kultury „Modraczek”

ul. Ogrody 15

Bydgoszcz

Osiedle „Na Skarpie”

(ulice: Bełzy, Grzymały-Siedleckiego, Ku Wiatrakom, Nałkowskiej, Nowowiejskiego, Ogrody, Wojska Polskiego)

 

3.

 

07.06.2018 r.

godz. 17.00

 

Szkoła Podstawowa

nr 38

ul. Węgierska 11

Bydgoszcz

 

Osiedle „Na Wyżynach”

(ulice: Białogardzka, Boh. Kragujewca, Boya-Żeleńskiego, Glinki, Kąkolowa, Komuny Paryskiej, Kozala, Łomżyńska, Magnuszewska, Modrakowa, Przyjazna, Rysia, Węgierska, Wiosny Ludów, Zajęcza)


Proponowany porządek obrad dla każdej części Walnego Zgromadzenia:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie kolejności porządku obrad oraz ustalenie czasu wystąpień uczestników oraz ilości osób w komisjach skrutacyjnej i wnioskowej danej części Walnego Zgromadzenia.
4.    Wybór Komisji:
a)    Skrutacyjnej;
b)    Wnioskowej.
5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku.
6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017  roku.
7.    Sprawozdanie danej Rady Osiedla z działalności w 2017 roku.
8.    Dyskusja na tematy poruszone w pkt: 5, 6 i 7 porządku obrad.
9.    Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie obecności, listy pełnomocnictw i prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia.
10.    Głosowanie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku;
b)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku;
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017;
d)    przeznaczenia zysku netto za rok 2017;
e)    udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017;
f)    udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu za rok 2017;
g)    udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu za rok 2017;
h)    zmian do Statutu.
11.    Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyników głosowań.
12.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
13.    Wolne głosy i zakończenie obrad.


Informacje na temat uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i praw do lokali.

Członkowie, niezależnie od ilości posiadanych praw do lokali zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia, mogą być obecni na każdej części Walnego Zgromadzenia, ale brać czynny udział oraz głosować mogą tylko w jednej, wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.
We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Członkowie mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.

Osoby, z których pomocy członek korzysta, nie mają prawa zabierać głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Informacje na temat dokumentacji

Każdy członek Spółdzielni może zapoznać się na 21 dni przed 1. częścią Walnego Zgromadzenia z następującą dokumentacją:
•    Sprawozdaniem Zarządu;
•    Sprawozdaniem Rady Nadzorczej;
•    Sprawozdaniem Rady Osiedla;
•    Sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta;
•    Protokołami z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2017 r.;

Z projektami uchwał, w tym także uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków, będzie się można zapoznać na 14 dni przed 1. częścią Walnego Zgromadzenia.
Wyżej wymienione materiały będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 w pokoju nr 110 oraz w biurach Administracji Osiedli. Niektóre materiały (Statut Spółdzielni, protokoły z Walnego Zgromadzenia w 2017 r.) są dostępne również na stronie internetowej Spółdzielni (www.smbudowlani.pl).